fbpx
Regulamin sklepu aleksandracierniak.pl

Z dnia 20.12.2023 r.

Usługi za pośrednictwem platformy sklep.aleksandracierniak.pl realizuje Social Apes Marketing sp. z o.o. z siedzibą w Boronowie 42-283, ul. Nowa 18, wpisaną do KRS pod nr. 0000975275. Kontakt ze sprzedawcą możliwy jest pod adresem e-mail a.cierniak@socialapes.marketing oraz nr. telefonu 666398793

§ 1 Postanowienia ogólne

1.1. Niniejszy regulamin reguluje zasady korzystania ze Sklepu Internetowego prowadzonego pod adresem www.sklep.aleksandracierniak.pl 

1.2. Sklep internetowy, działający pod adresem www.sklep.aleksandracierniak.pl  (zwany dalej: Sklep internetowy), jest prowadzony przez Social Apes Marketing sp. z o.o. wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Częstochowie pod nr 0000975275, NIP 5751905879, REGON 52219678900000, (zwaną dalej “Social Apes”).

1.3. Dane teleadresowe przedsiębiorcy, umożliwiające Kupującemu kontakt ze Sprzedawcą:

1) adres pocztowy: Nowa 18 Boronów 42-283;
2) numer telefonu: tel.: 666398793;
3) adres poczty elektronicznej: a.cierniak@socialapes.marketing.

1.4. Regulamin sklepu internetowego umieszczony jest nieprzerwanie na stronie internetowej www.sklep.aleksandracierniak.pl w sposób umożliwiający Klientom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści. Regulamin jest również udostępniany Klientom przed zawarciem umowy w postaci linku do niniejszej podstrony.

§ 2 Definicje

2.1. Konsument – jest nią osoba fizyczna w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego,

2.2. Przedsiębiorca na prawach konsumenta – jest nią osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,

2.3. Przedsiębiorca – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,

2.4. Usługodawca/Sprzedawca/Sprzedający – Social Apes Marketing sp. z o.o. z siedzibą w Boronowie 42-283, ul. Nowa 18

2.5. Sklep internetowy – sklep internetowy prowadzony pod adresem www.sklep.aleksandracierniak.pl przez Social Apes Marketing sp. z o.o. z siedzibą w Boronowie 42-283, ul. Nowa 18

2.6. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 Kwietnia 1964r. (Dz.U.2020.1740),

2.7. Produkt – dostępna w Sklepie Internetowym treść cyfrowa lub usługa (w tym usługa cyfrowa i inna niż cyfrowa) będące przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą,

2.8. Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U.2020.344),

2.9. Klient/Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje lub planuje dokonać Zamówienia w ramach Sklepu Internetowego z wykorzystaniem drogi elektronicznej, w tym również Konsumenta, Przedsiębiorcę na prawach konsumenta oraz Przedsiębiorcę,

2.10. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, w którym to Klient akceptuje ofertę sprzedaży Sprzedawcy, która zawiera w szczególności cenę, rodzaj, ilość Produktów w ramach Umowy Sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

2.11. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego. Poprzez Umowę Sprzedaży rozumie się także odpowiednio umowę o dostarczanie treści cyfrowych lub usługi cyfrowej (w przypadku Produktów będących treściami cyfrowymi lub usługami cyfrowymi) oraz umowę o świadczenie usług (w przypadku Produktu będącego usługą inną niż usługa cyfrowa).

2.12. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2020.287)

2.13 Cena – wartość wyrażoną w jednostkach pieniężnych, którą kupujący jest obowiązany zapłacić przedsiębiorcy za towar lub usługę

2.14 Treść Cyfrowa – dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej.

2.15 Usługa Cyfrowa – usługa pozwalająca konsumentowi na wytwarzanie, przetwarzanie i przechowywanie danych lub dostęp do nich w postaci cyfrowej lub usługa pozwalająca na wspólne korzystanie z danych w postaci cyfrowej, które zostały przesłane lub wytworzone przez konsumenta lub innych użytkowników tej usługi, lub inne formy interakcji przy pomocy takich danych;

§ 3 Zasady korzystania ze sklepu

3.1. Ceny wszystkich Produktów w Sklepie Internetowym są cenami brutto (zawierają podatek VAT) oraz są wyrażone w złotych polskich. Odstępstwa od zasady waluty polskiej są wyraźnie zaznaczone obok ceny Produktu.

3.2. Sprzedawca używa w Sklepie Internetowym kodów rabatowych upoważniających do zakupu Produktów z rabatem zamieszczonym na kuponie. Kody rabatowe nie podlegają zamianie na równowartość pieniężną. 

3.3. Do złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym konieczna jest akceptacja niniejszego Regulaminu. 

3.4. Do skutecznego złożenia zamówienia w Sklepie internetowym konieczne jest posiadanie urządzenia z dostępem do Internetu umożliwiające przeglądanie stron internetowych, a także klawiatura lub inne urządzenie umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych. Zaleca się korzystanie z najnowszych wersji przeglądarek internetowych: Firefox, Chrome, Internet Explorer, Microsoft Edge, Opera, Safari dla systemu OS X, itd. Konieczne jest także posiadanie aktywnego adresu E-mail, włączona obsługa plików cookies. Z kolei do korzystania z produktów potrzebne jest oprogramowanie pozwalające otwierać dokumenty typu PDF, excel czy DOC.

3.5. Strona Sklepu internetowego korzysta z technologii Responsive Web Design (RWD), która dopasowuje treść strony do urządzenia na którym jest ona wyświetlana. Strona Sklepu jest przygotowana do wyświetlenia zarówno na komputerach stacjonarnych, jak i również urządzeniach mobilnych. 

3.6. Strona Sklepu internetowego sklep.aleksandracierniak.pl posiada certyfikat SSL – bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji

§ 4 Warunki umowy sprzedaży

4.1. Zamówienia w sklepie internetowym sklep.aleksandracierniak.pl można dokonywać poprzez wypełnienie odpowiednich formularzy dostępnych na stronie sklepu. Dokonać tego można bez zakładania konta użytkownika lub za pomocą konta użytkownika. W wypadku skorzystania z opcji konta użytkownika, Klient musi mieć je założone i zalogować się do niego przed lub w trakcie procesu składania zamówienia. 

4.2. Klient podczas składania zamówienia jest zobowiązany do podania prawidłowych danych osobowych: imienia i nazwiska, adresu e-mail oraz danych potrzebnych do wystawienia faktury. W innym wypadku Kupujący ponosi odpowiedzialność za nieprawdziwe dane, a Sprzedawca nie weryfikuje poprawności danych. Zamówienie można złożyć wyłącznie po zapoznaniu się i zaakceptowaniu Regulaminu. Prosimy Kupującego o wcześniejsze zapoznanie się z jego treścią. W procesie składnia zamówienia Klient jest zobowiązany w przypadku części produktów – w szczególności Konsultacji Indywidualnych – wybrać termin realizacji Usługi Cyfrowej. W zależności od preferowanego przez Klienta sposobu regulacji płatności za zamówienie, istnieje możliwość kierowania go na platformy zewnętrznych dostawców usług płatniczych w celu dokonania zapłaty lub przekazania odpowiednich informacji w kontekście zakupu na raty lub w oparciu o odroczoną płatność. Natychmiast po złożeniu zamówienia, Klient otrzymuje automatyczne potwierdzenie przekazane na podany przez niego adres e-mail, w którym Sprzedawca informuje o przyjęciu zamówienia. Po dokonaniu weryfikacji zamówienia, Sprzedawca niezwłocznie przesyła na wskazany adres e-mail Klienta jedno z poniższych powiadomień: oficjalne potwierdzenie akceptacji jednej lub kilku konkretnych ofert dotyczących produktów, które zostały zamówione, wraz z informacją o zawarciu Umowy Sprzedaży (co oznacza zatwierdzenie zamówienia dotyczącego wskazanych produktów). lub komunikat o niemożności zaakceptowania wszystkich ofert na produkty, które zostały zamówione, np. z powodu braku uregulowania płatności. Umowa Sprzedaży zostaje uznana za ważną w momencie potwierdzenia zatwierdzenia oferty (lub ofert) złożonych w ramach zamówienia, co następuje po przesłaniu do Klienta wiadomości e-mail, o której była mowa powyżej, dotyczącej wskazanych produktów.

4.3. Po otrzymaniu zamówienia, Sprzedawca potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie informuje o przyjęciu Zamówienia do realizacji. Potwierdzenie zamówienie odbywa się poprzez przesłanie przez Sprzedającego do Klienta odpowiedniej wiadomości mailowej na adres podany w formularzu zamówienia. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedającego, umowa uważana jest za zawartą. Czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności.

4.4. Udostępnienie oraz utrwalenie treści umowy sprzedaży następuje poprzez udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego, przesłanie stosownej informacji na adres mailowy Klienta podany przy składaniu zamówienia, o którym mowa w §4 pkt. 4.2. 

4.5. Dokonywanie Zamówień w Sklepie internetowym jest możliwe 24 godziny na dobę przez wszystkie dni w roku z wyjątkiem czasu podczas którego prowadzone są prace techniczne uniemożlwiające korzystanie z serwisu lub poszczególnych jego funkcji do czego Sprzedawca zastrzega sobie prawo. Prace takie mogą polegać w szczególności na dodawaniu nowych funkcji lub usuwaniu istniejących.,

§ 5 Sposób i termin płatności

5.1. W sklepie sklep.aleksandracierniak.pl istnieje możliwość płatności w jeden z następujących sposobów: 

– przelew na konto bankowe Sprzedawcy, 

– za pośrednictwem usług płatniczych dostawców zewnętrznych. 

Sprzedający umożliwia również skorzystanie z kodów rabatowych jak sposobu zapłaty części Ceny lub całości. W takim wypadku klient proszony jest o wpisanie w odpowiednim miejscu – polu wskazanym jako kod rabatowy – w koszyku, specjalnego kodu alfanumerycznego, który może zostać podany Kupującemu przez Sprzedawcę. 

5.2. Po złożeniu zamówienia, jeśli Klient wybrał metody przelewu na konto, otrzymuje drogą poczty elektronicznej (e-mail) numer rachunku bankowego, na który należy przelać właściwą kwotę. Z chwilą zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym sklepu sklep.aleksandracierniak.pl zamówienie jest przekazywane do realizacji. Z kolei w wypadku wyobru usług płatniczych zewnętrzynch dostawców zostaje przekierowany na stronę operatora w celu opłacenia zamówienia.

5.3. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Stripe Szczegółowe informacje o podmiocie realizujących przedmiotową usługę dostępne są na stronie podmiotu.

Dostępne formy płatności:

*blik

*googlepay

*applepay

*przelew bankowy

Karty płatnicze:

* Visa

* Visa Electron

* Mastercard

* MasterCard Electronic

* Maestro

5.4. Klient jest obowiązany do dokonania płatności za pomocą jednego z wyżej wymienionych sposobów w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umorzy sprzedaży.

5.5 W każdym ogłoszeniu o obniżce ceny podaje się wcześniejszą cenę stosowaną przez podmiot gospodarczy przez określony okres przed zastosowaniem obniżki ceny. Wcześniejsza cena oznacza najniższą cenę stosowaną przez Sprzedającego w okresie ostatnich 30 dni.

5.6 Sprzedawca zastrzega sobie prawo do udzielania rabatów dotyczących Ceny produktów według uznania oraz w ramach akcji promocyjnej. Regulaminy akcji stanowią odrębne dokumenty oraz zawierają szczegółowe informacje dotyczące danej akcji promocyjnej.

5.7 Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura, która przesyłana jest drogą elektroniczną na email Kupującego.

§ 6 Usługi elektroniczne w sklepie internetowym

6.1. Zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sklep internetowy obejmuje w szczególności dostęp do sklepu internetowego, w ramach którego możliwe jest zawarcie Umowy Sprzedaży Produktów, zakładanie konta, newsletter. Wymienione usługi są darmowe.

6.2. Sprzedawca prowadzi Konta Klientów i udostępnia przestrzeń serwerową w celu umieszczania w niej przez Klientów danych służących do ich identyfikacji i do zawierania Umów i Umów Sprzedaży. Założenie konta nie jest obowiązkowe dla Klienta – dotyczy to także składania zamówień. W tym wypadku świadczona jest usługa zakładania i podtrzymania konta klienta, w tym historii zamówień czy zmiany danych konta. Do założenia konta niezbędne jest podanie imienia, adresu e-mail, utworzeniu hasła, a także wyrażenie zgody na politykę prywatności i niniejszy regulamin. Usługa jest świadczona przez czas nieoznaczony, a klient może w każdym momencie zrezygnować z niniejszej usługi poprzez usunięcie konta w panelu zarządzania kontem na stronie www.sklep.aleksandracierniak.pl Kupujący nie może współdzielić konta, ani przekazywać danych do logowania innym osobom w szczególności, gdy zakupił Treści Cyfrowe możliwe do pobrania z poziomu konta użytkownika.

6.3. W zależności od ustawień przeglądarki internetowej Klienta, www.sklep.aleksandracierniak.pl może wprowadzić do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient, pliki „cookies”. Pliki „cookies” umożliwiają późniejszą identyfikację Klienta i są wykorzystywane przez sklep.aleksandracierniak.pl  w celu ułatwienia korzystania ze Sklepu, jak również w celu monitorowania ruchu Klientów w Sklepie. Klient może w każdym momencie włączyć lub wyłączyć możliwość korzystania przez sklep.aleksandracierniak.pl  z Plików „cookies” poprzez wprowadzenie odpowiednich ustawień w swojej przeglądarce internetowej. Więcej informacji o plikach “cookies” znajduje się w polityce prywatności

6.4. Klient, korzystający z usług świadczonych przez Sprzedającego, jest objęty zakazem dostarczania sklep.aleksandracierniak.pl treści o charakterze bezprawnym.

6.5. W ramach niniejszych usług Sprzedawca prowadzi również usługę newslettera w ramach której Sprzedawca wysyła osobom, które zapisały się do newslettera e-maile z treściami edukacyjnymi, ale także tymi związanymi z produktami Sprzedawcy oraz informację o promocjach. Aby zapisać się do newslettera konieczne jest podanie co najmniej imienia oraz adresu e-mail, a następnie kliknięcie przycisku zapisującego. Można to uczynić również podczas składania zamówienia przez zaznaczenie odpowiedniego elementu informującego o zapisie do newslettera. Osoba, która zapisała się do newslettera może bez podania przyczyny w każdej chwili z niego zrezygnować poprzez wysłanie wiadomości e-mail do Sprzedawcy o rezygnacji z newslettera lub kliknięciu w link mówiący o anulowaniu subskrypcji znajdujący się na końcu każdego maila wysyłanego w ramach newslettera. 

§ 7 Usługi i treści cyfrowe

7.1. Treści cyfrowe, które można zakupić w Sklepie internetowym są udostępniane Kupującem po zakupie i otrzymaniu płatności, drogą mailową lub za pomocą konta użytkownika. 

7.2. Treść Cyfrowa jest dostarczona w momencie, gdy została udostępniona Kupującemu na urządzenie, które pozwala na uzyskanie dostępu do tej treści lub jej pobranie – możliwość pobrania produktu jest oznaczona w opisie produktu. Można również uznać dostarczenie za zrealizowane, kiedy Kupujący lub wspomniane urządzenie zdobędą możliwość korzystania z Treści Cyfrowej. Sprzedający zobowiązuje się dostarczyć treść maksymalnie w ciągu 7 dni od zaksięgowania zapłaty Ceny przez Kupującego, chyba że w opisie Treści Cyfrowej dostępnego na stronie wynika co innego.

7.3. Kupujący jest zobowiązany podać dane niezbędne do prawidłowego dostarczenia Treści cyfrowej lub wykonania Usługi Cyfrowej – w szczególności gdy usługa ma zostać wykonana na rzecz podmiotu trzeciego. Dane te należy wpisać w polach w formularzach, które są odpowiednio opisane na stronie – lub w wypadku osoby trzeciej wpisać je w uwagach do zamówienia lub wysłać mailem do Sprzedającego.

7.4. Usługi Cyfrowe są realizowane przez Sprzedawcę poprzez świadczenie określonych usług, które stanowią istotę tych usług, zgodnie z opisem dostępnym na stronie Serwisu.

7.5. W związku z charakterem oraz okresem trwania świadczonych Usług lub Treści cyfrowych, różne warianty Treści lub Usług cyfrowych mogą mieć zróżnicowany zakres oraz dostęp do materiałów.

7.6. W zależności od rodzaju Treści Cyfrowej dostęp do niej może być ograniczony czasowo, o czym Kupujący jest poinformowany podczas składania zamówienia. 

7.7. Jeśli dana Treść Cyfrowa nie jest dostarczana jednorazowo, Sprzedający zastrzega sobie prawo do modyfikowania takowej treści z uzasadnionych powodów, a zmiany te nie wpłyną negatywnie na kupującego. W innym wypadku Kupujący może zgłosić się do Sprzedającego o pobranie treści na własny nośnik danych. Sprzedający poinformuje o zmianach i jej powodach. Zmiany są bez kosztowe dla Kupującego.

7.8. W przypadku Usług Cyfrowych po dokonaniu zakupu Strony zgodnie ustalą szczegóły wykonania usługi przez Sprzedającego jak np. termin wykonania usługi – koniec tego procesu spowoduje początek wykonania usługi. W wypadku konieczności Kupujący przesyła materiały niezbędne do wykonania usługi w ciągu 7 dni od osiągnięcia konsensusu w sprawie ustalania szczegółów. Jeśli Kupujący nie wyśle materiałów pomimo wezwania Sprzedającego, umowa ta nie jest nienależycie wykonana lub niewykonana.

7.9. W wypadku niemożności wykonania usługi w ustalonym terminie, Strony uzgodnią wspólnie nowy termin lub Kupujący może odstąpić od umowy, z kolei kiedy Kupujący nie będzie mógł przyjąć świadczenia w określonym terminie Strony uzgodnią wspólnie nowy termin, w przypadku braku porozumienia Sprzedający może rozwiązać umowę.

§ 8 Odstąpienie od umowy

8.1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w niniejszym paragrafie Regulaminu. 

8.2. Aby skorzystać z prawa, o którym mowa w punkcie poprzedzającym, Konsument powinien poinformować o tym Sprzedawcę, składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie może zostać wysłane pocztą na adres: Nowa 18, Boronów 42-283 lub drogą elektroniczną na adres mailowy Sprzedawcy a.cierniak@socialapes.marketing. Do zachowania terminu na odstąpienie od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu złożone po terminie, o którym mowa w §8 pkt. 8.1, nie wywołuje skutków prawnych. 

8.3. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się: 

 1. dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Produkt, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności (np. Produkt będący rzeczą ruchomą) – od objęcia Produktu w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która: (1) obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części albo (2) polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów; 
 2. dla pozostałych umów (np. Produkt będący treścią cyfrową lub usługą cyfrową) – od dnia zawarcia umowy. 

8.4. Konsument zobowiązany jest do dokonania zwrotu Produktu niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od daty, w której odstąpił od umowy. 

8.5. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu. 

8.6. W przypadku odstąpienia od umowy wszystkie dokonane przez Konsumenta płatności, w tym koszty dostarczenia Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym), zostaną zwrócone przez Sprzedawcę niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedawcę oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od umowy. Zwrot płatności zostanie zrealizowany przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że w przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego Sprzedawca w porozumieniu ze Konsumentem może ustalić inny sposób zwrotu, który nie będzie wiązał się z koniecznością poniesienia przez Konsumenta dodatkowych kosztów. Jeżeli Sprzedawca nie zastrzegł, że sam odbierze Produkt od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. W przypadku braku zgodności Treści Cyfrowych z Umową, Sprzedawca ma obowiązek zwrócić jedynie część Ceny odpowiadającą Treściom Cyfrowym, które nie są zgodne z Umową lub Treściom Cyfrowym, w odniesieniu do których zrezygnowano z ich dostarczenia na skutek odstąpienia od Umowy. Jednocześnie, Sprzedawca nie jest uprawniony do żądania zapłaty za okres, w którym Treści Cyfrowe były niezgodne z Umową, nawet jeżeli Konsument korzystał z nich przed odstąpieniem od Umowy.

8.7. W przypadku Produktu będącego usługą, której wykonywanie – na wyraźne żądanie Konsumenta – rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, Konsument, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia. 

8.8. W przypadku Produktu będącego Treścią cyfrową lub Usługą cyfrową stosuje się poniższe dodatkowe zasady – w pozostałym nieuregulowanym niżej zakresie znajdują zastosowanie pozostałe postanowienia paragrafu 7 Regulaminu: 

 • W przypadku odstąpienia od umowy o dostarczanie Produktu – Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej – Sprzedawca od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy nie może wykorzystywać treści innych niż dane osobowe dostarczone lub wytworzone przez Konsumenta w trakcie korzystania z Produktu – Treści cyfrowych lub Usługi cyfrowej – dostarczonych przez Sprzedawcę, z wyjątkiem treści, które:

  (1) są użyteczne wyłącznie w związku z treścią cyfrową lub usługą cyfrową, które stanowiły przedmiot umowy;
  (2) dotyczą wyłącznie aktywności Konsumenta w trakcie korzystania z treści cyfrowych lub usługi cyfrowej dostarczonych przez Sprzedawcę;
  (3) zostały połączone przez Sprzedawcę z innymi danymi i nie mogą zostać z nich wydzielone lub mogą zostać wydzielone jedynie przy nakładzie niewspółmiernych wysiłków;
  (4) zostały wytworzone przez Konsumenta wspólnie z innymi Konsumentami, którzy nadal mogą z nich korzystać. Z wyjątkiem przypadków, o których mowa wyżej w pkt (1)–(3,) Sprzedawca na żądanie Konsumenta udostępnia mu treści inne niż dane osobowe, które zostały dostarczone lub wytworzone przez Konsumenta w trakcie korzystania z treści cyfrowych lub usługi cyfrowej dostarczonych przez Sprzedawcę. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca może uniemożliwić Konsumentowi dalsze korzystanie z treści cyfrowych lub usługi cyfrowej, w szczególności przez uniemożliwienie Konsumentowi dostępu do treści cyfrowych lub usługi cyfrowej lub zablokowanie jego konta w Sklepie, co nie ma wpływu na uprawnienia Konsumenta, o których mowa w zdaniu poprzednim. Konsument ma prawo odzyskać treści cyfrowe od Sprzedawcy nieodpłatnie, bez przeszkód ze strony Sprzedawcy, w rozsądnym terminie i powszechnie używanym formacie przeznaczonym do odczytu maszynowego. 

 • W przypadku odstąpienia od umowy o dostarczanie Produktu – Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej, Konsument jest zobowiązany zaprzestać korzystania z tej Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej i udostępniania ich osobom trzecim. 

8.9. Prawo do odstąpienia nie przysługuje w odniesieniu do umów ujętych w art. 38 Ustawy o Prawach Konsumenta, a w szczególności w przypadków umów:

a) o świadczenie usług, za które Konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości;

b) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

c) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;

d) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeni;

e) o dostarczanie treści cyfrowych niedostarczanych na nośniku materialnym, za które Konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Sprzedawca rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości, a Sprzedawca przekazał Konsumentowi potwierdzenie, o którym mowa w art. 15 ust. 1 i 2 albo art. 21 ust. 1 Ustawy o Prawach Konsumenta. 

8.10. Sprzedający powstrzymuje się od wykorzystywania treści innych niż dane osobowe, które zostały dostarczone lub wytworzone przez konsumenta w trakcie korzystania z Treści cyfrowych lub Usługi cyfrowej dostarczonych przez przedsiębiorcę, z wyjątkiem sytuacji, gdy takie treści:

a) nie są użyteczne poza kontekstem treści cyfrowych lub usługi cyfrowej dostarczonych przez przedsiębiorcę;

b) dotyczą wyłącznie aktywności konsumenta w trakcie korzystania z treści cyfrowych lub usługi cyfrowej dostarczonych przez przedsiębiorcę;

c) zostały połączone przez przedsiębiorcę z innymi danymi i nie mogą zostać z nich wydzielone lub mogą zostać wydzielone jedynie przy nakładzie niewspółmiernych wysiłków; lub

d) zostały wygenerowane wspólnie przez konsumenta z innymi osobami, a inni konsumenci nadal mogą wykorzystywać te treści. 

Z wyjątkiem przypadków, o których mowa w ust. 5 lit. a), b) lub c), przedsiębiorca na żądanie konsumenta udostępnia mu treści inne niż dane osobowe, które zostały dostarczone lub wytworzone przez konsumenta w trakcie na koszt konsumenta korzystania z treści cyfrowych lub usługi cyfrowej dostarczonych przez przedsiębiorcę. 

8.11. Postanowienia niniejszego paragrafu regulaminu dotyczące Konsumenta stosuje się również do Przedsiębiorców na Prawach Konsumenta.

§ 9 Reklamacje i prawa w wypadku niezgodności z umową

9.1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz poniższymi postanowieniami Regulaminu. Poniżej wskazane są dodatkowe informacje dotyczące przewidzianej przez prawo odpowiedzialności Sprzedawcy za zgodność Produktu z Umową Sprzedaży:

 • W przypadku reklamacji Produktu – rzeczy ruchomej – zakupionego przez Klienta na podstawie Umowy Sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą do dnia 31. grudnia 2022 r. odpowiedzialność Sprzedawcy określają przepisy Kodeksu Cywilnego w brzmieniu obowiązującym do dnia 31. grudnia 2022 r., w szczególności art. 556-576 Kodeksu Cywilnego. Przepisy te określają w szczególności podstawę i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt zakupiony zgodnie ze zdaniem poprzednim wobec Klienta niebędącego Konsumentem zostaje wyłączona. 
 • W przypadku reklamacji Produktu – rzeczy ruchomej (w tym rzeczy ruchomej z elementami cyfrowymi), z wyłączeniem jednak rzeczy ruchomej, która służy wyłącznie jako nośnik treści cyfrowej – zakupionego przez Klienta na podstawie Umowy Sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą od dnia 1. stycznia 2023 r. odpowiedzialność Sprzedawcy określają przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta w brzmieniu obowiązującym od dnia 1. Stycznia 2023 r., w szczególności art. 43a –43g Ustawy o Prawach Konsumenta. Przepisy te określają w szczególności podstawę i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Konsumenta, w razie braku zgodności Produktu z Umową Sprzedaży.
 • W przypadku reklamacji Produktu – treści lub usługi cyfrowej lub rzeczy ruchomej, która służy wyłącznie jako nośnik treści cyfrowej – zakupionego przez Klienta na podstawie Umowy Sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą od dnia 1. Stycznia 2023 r. lub przed tym dniem, jeżeli dostarczanie takiego Produktu miało nastąpić lub nastąpiło po tym dniu odpowiedzialność Sprzedawcy określają przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta w brzmieniu obowiązującym od dnia 1. stycznia 2023 r., w szczególności art. 43h – 43q Ustawy o Prawach Konsumenta. Przepisy te określają w szczególności podstawę i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Konsumenta, w razie braku zgodności Produktu z Umową Sprzedaży.

9.2. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych, powstałych podczas dostawy lub w przypadku skierowania innej reklamacji do Sprzedającego, Kupujący powinien przesłać zgłoszenie pisemnie na adres Nowa 18, Boronów 42-283 lub poprzez e-mail na adres a.cierniak@socialapes.marketing. Sprzedający odpowie na reklamację na adres e-mail z którego został wysłany lub drogą pocztową na adres nadawcy.

9.3. W reklamacji zaleca się wskazać: wadę, jaką zdaniem Klienta Produkt posiada, oraz jeżeli jest to możliwe – udokumentować rzeczoną wadę, datę wystąpienia wady, żądanie sposobu doprowadzenia do zgodności Produktu z umową lub inne roszczenie Klienta oraz podać dane kontaktowe. Powyższe wymogi mają charakter zaleceń, ich brak nie ma wpływu na skuteczność reklamacji. 

9.4. Sprzedawca w terminie 14 dni od otrzymania zgłoszenia ustosunkuje się do zgłoszenia.

9.5. Powyższe postanowienia dotyczące Konsumenta stosuje się również do Przedsiębiorców na Prawach Konsumenta. 

9.6. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego Konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: 

9.6.1. http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; 

9.6.2. http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php; 

9.6.3. http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php. 

9.7. Klient będący Konsumentem posiada w szczególności (lecz nie wyłącznie) następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: 

9.7.1. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r., poz. 1668 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 6 lipca 2017 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych stałych sądów polubownych przy wojewódzkich inspektorach inspekcji handlowej. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1356). 

9.7.2. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r., poz. 1668 ze zm.), z wnioskiem o pozasądowe rozwiązanie sporu między Klientem, a Sprzedawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej. 

9.7.3. Klient może złożyć skargę za pośrednictwem platformy internetowej ODR: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Platforma ODR stanowi także źródło informacji na temat form pozasądowego rozstrzygania sporów mogących powstać pomiędzy przedsiębiorcami i Konsumentami.

9.8. Rękojmia za wady produktów dotyczy umów zawieranych z Konsumentami oraz Przedsiębiorców na Prawach Konsumenta. Ponadto w przypadku tych umów mają zastosowanie przepisy dotyczące odpowiedzialności za zgodność Treści Cyfrowych z Umową, jak określone w ustawie o prawach konsumenta, przy uwzględnieniu postanowień niniejszego Regulaminu, a Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za zgodność Treści Cyfrowych z Umową ocenianą zgodnie z przepisami ustawy o prawach konsumenta.

9.9 . Konsument ma prawo żądać doprowadzenia Treści Cyfrowych lub usług do stanu zgodnego z Umową, chyba że jest to niemożliwe lub wymagało nadmiernych kosztów Sprzedawcy (co ocenia przy w uwzględnieniu wszelkich okoliczności sprawy) – w takim wypadku Sprzedawca może odmówić takowej czynności. W innym wypadku Sprzedawca w ciągu miesiąca od otrzymania informacji od Konsumenta zobowiązuje się spełnić owo żądanie Konsumenta uwzględniając charakter danej Treści, bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta. Koszty doprowadzenia Treści Cyfrowej do zgodności z Umową ponosi Sprzedawca.

9.10. Jeżeli Treść cyfrowa jest niezgodna z Umową, Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy, gdy:
a) Doprowadzenie do zgodności z Umową jest niemożliwe albo wymaga nadmiernych kosztów zgodnie z punktem 9.9 lub Sprzedawca nie doprowadził treści;
c) Jeżeli z oświadczenia Usługodawcy lub z okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Treści lub Usługi Cyfrowej do zgodności z Umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta,
d) pomimo prób doprowadzenia Treści Cyfrowej, Usługi Cyfrowej lub produktu fizycznego do zgodności z Umową przez przedsiębiorcę, wciąż występuje brak zgodności,

9.11. W wypadku oświadczenia o obniżeniu ceny przez Konsumenta, Sprzedawca ustosunkuje się do tego oświadczenia w terminie 14 dni.

9.12. Obniżenie ceny następuje w stosunku obniżonej wartości do całości Treści Cyfrowej.

9.13. Sklep opiera swoje działanie na dostarczaniu Klientowi Treści lub Usług cyfrowych. W związku z tym, jeśli Klient rozpocznie korzystanie z Treści lub Usługi cyfrowej przed upływem 14 dni od dnia dokonania zakupu, straci prawo do odstąpienia od Umowy.

9.14. Sprzedawca w ciągu 14 dni od otrzymania oświadczenia o oświadczeniu ceny lub otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy od Konsumenta zwróci cenę lub jej odpowiednią część. W przypadku niedostarczenia przez Sprzedawcę Treści Cyfrowych, pomimo wezwania ze strony Kupującego i odstąpienia od umowy przez Kupującego stosuje się regulacje dotyczące rozliczeń z paragrafu 8.

9.15. Powyższe postanowienia dotyczące Konsumenta stosuje się również do Przedsiębiorców na Prawach Konsumenta.

§ 10 Prawa autorskie

10.1. Treści dostępne na stronie i stanowiące utwory, a także bazy danych chronione są prawem autorskim. Korzystanie z tych treści ponad dozwolony użytek stanowi naruszenie prawa własności intelektualnej co grozi odpowiedzialnością prawną.

10.2. Niniejsza licencja na wykorzystanie Treści cyfrowych obowiązuje kupującego o ile przy zakupie danego produktu nie wskazano inaczej.

10.3. Klient nie może udostępniać Treści i Usług cyfrowych innym podmiotom (odpłatnie oraz nieodpłatnie), a korzystać może jedynie na własny użytek. Co oznacza zakaz jakiegokolwiek rozpowszechniania, zwielokrotniania treści i produktów dostępnych na stronie www.sklep.aleksandracierniak.pl  oraz wprowadzania zmian do tychże treści. 

Jeśli Kupujący nie przestrzega zasad korzystania z Treści Cyfrowych, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zablokowania dostępu Kupującego do tych Treści Cyfrowych. W takim wypadku Sprzedawca wyśle na skrzynkę mailową Kupującego wiadomość wraz z uzasadnieniem, od której Kupujący może złżyć odwołanie w ciągu 7 dni ,a sprzedawca w ciągu 7 dni odpowie na to.

10.4. Licencja udzielona jest na czas trwania umowy, chyba że ustalono inaczej.

10.5. W wypadku chęci wykorzystania utworów dostępnych na stronie www.sklep.aleksandracierniak.pl do których Sprzedający posiada prawa autorskie lub odpowiednie licencje, Kupujący w celu ich wykorzystania może zgłosić się z ofertą do Sprzedającego, aby udzielił on odpowiedniej w tym celu umowy licencyjnej, która jest odpłatna. W przypadku braku zgody Sprzedającego (braku zawarcia umowy), Kupujący narusza prawa własności intelektualnej.

§ 11 Dane osobowe

11.1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Sprzedawcę – w tym o pozostałych celach oraz podstawach przetwarzania danych, a także o odbiorcach danych – znajdują się w dostępnej w Sklepie Polityce prywatności – ze względu na zasadę przejrzystości, zawartą w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych – „RODO”.

11.2. Celem przetwarzania danych Kupującego przez Sprzedawcę, podanych przez Kupującego w związku z zakupami w Sklepie, jest realizacja zamówień. Podstawą przetwarzania danych osobowych w tym przypadku jest: umowa sprzedaży lub działania podejmowane na żądanie Kupującego, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), ciążący na Sprzedawcy obowiązek prawny związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c) oraz prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

11.3. Zasady ochrony danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności sklepu internetowego sklep.aleksandracierniak.pl , dostępnego na stronie sklep.aleksandracierniak.pl pl/polityka-prywatności

§ 12 Postanowienia końcowe

12.1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania z ważnych przyczyn zmian w niniejszym Regulaminie oraz zmiany ofert oraz Cen. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w odpowiednim terminie wskazanym przez Sprzedawcę, nie krótszym jednak niż 7 dni. 

12.2. Zmieniony Regulamin wiąże Kupującego/Klienta, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego, to jest został on prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. 

12.3. Zgodnie z art. 8 ust. 3 pkt 2 lit. b ustawy z 18.7.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną podmiot korzystający ze strony Sklepu Internetowego zobowiązany jest do nieumieszczania na tej stronie treści o charakterze bezprawnym. 

12.4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mieć będą odpowiednie przepisy Kodeku cywilnego oraz ustawy z 30.5.2014 r. – o prawach konsumenta. 

12.5. Niniejszy Regulamin jest dostępny pod adresem internetowym www.sklep.aleksandracierniak.pl/regulamin . 

12.6. Umowy ze sprzedawcą zawierane są w języku polskim. 

12.7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 20.12.2023.

12.8. Wszelkie treści dostępne w niniejszym serwisie nie stanowią oferty, lecz jedynie zaproszenie do zawarcia umowy.